Köpinformation och villkor

Vanliga frågor

Nej, det behöver du inte. Så fort varan kommer in på lager igen skickas den ut till dig.

Transportskada ska på ankomstdagen av leveransen anmälas till transportör samt till Office Managements kundtjänst, via retur- och reklamationsformuläret. Dolda transportskador som inte upptäckts eller borde ha upptäckts vid leveransen, ska reklameras så snart det kan ske. 

Det betyder att varan inte lagerhålls på ordinarie lager. Produkten skickas direkt från tillverkaren.

Ibland blir det fel och vi kan självklart hjälpa dig med en retur. Fyll i formulär Retur och reklamation så återkommer kundtjänst med fraktsedlar samt en lathund om hur ni gör för att boka en upphämtning. Produkten ska vid återköpsretur vara oanvänd och returneras i obruten originalförpackning, fri från märkning och skador.

Du kan läsa mer om våra returvillkor på denna sida.

Det går inte ändra på ett befintligt användarnamn men kontakta gärna oss så lägger vi upp en ny användare åt er. 

Ja, kontakta gärna oss så hjälper vi dig med det.

Detta betyder att din order hanteras av vår kundservice. Du behöver inte skicka din beställning en gång till – allt är som det ska vara.

Hemleverans

I dessa tider vet vi att det är många som jobbar helt hemifrån och därför erbjuder vi nu hemleveranser. Så här går det till:

  1. Handla som vanligt i webbshopen men skriv din hemadress istället för företagsadressen när du kommer till kassan.
  2. Skriv in ordet "privat" och ditt mobilnummer i rutan ”Meddelande till kundtjänst”. Observera att meddelandet måste skrivas för att order ska kunna skickas hem till dig. Exempel:

Hemleverans kostar 150 kr ex.moms. Vid hemleverans har mottagaren det ekonomiska ansvaret om kollit försvinner. Vi reserverar oss för att alla produkter inte är tillgängliga för hemleverans. Om du skulle ha beställt en sådan produkt kommer vi att kontakta dig omgående.

Returer och återköp

Har du beställt fel kan du returnera dina varor till oss. Vi accepterar återköp av produkter ur ordinarie sortiment under tio (10) dagar efter att leveransen mottagits. Produkter utanför standardsortiment, som exempelvis beställningsvaror, kan ej returneras. Returnerat gods måste återsändas i obruten originalkartong, väl förpackat i godkänt ytteremballage. Inga fraktsedlar får fästas direkt på originalkartongen.

Vid godkänd retur krediterar vi 90 procent av produktens värde. Returfrakt tillkommer. Kreditering av godkänd retur utfärdas i samband med att produkterna mottagits av vårt lager.

Reklamationer

Om du mottagit en vara som är trasig vid leverans eller som slutat fungera under garantitiden kontaktar du oss via formuläret för retur/reklamation. Vi återkommer till dig så snart vi kan med besked om hur vi enklast löser problemet. Observera att erhållandet av instruktioner för reklamation inte är att likställa med godkänd reklamation.

Garantiärenden

Garantier på varor lämnas enligt tillverkarens garantiregler, vilka kan skilja sig åt mellan olika tillverkare. Kontakta oss för att få reda på vad som gäller för din specifika produkt.

Fullständiga köpvillkor

Gäller från och med den 1 maj 2016

Allmänt

Office Managements (”MYBW Office Management Holding AB och dess dotterbolag”) köpvillkor gäller för leverans av produkt till kund från och med ovan angivet datum.

Dessa köpvillkor gäller i tillämpliga delar om inget annat avtalats.

Priser och Frakt

Priser anges i SEK och exklusive moms. Kostnad för frakt tillkommer. Office Management äger rätt att ändra priser utan föregående avisering. På webbsidan angivet pris gäller om inget annat särskilt överenskommits.

Frakt om 190 SEK tillkommer på samtliga leveranser (1-5 kg) om inget annat avtalats. För skrymmande gods räknas fraktkostnaden ut vid fakturering av ordern då det framgår vad försändelsen väger, om försändelsen måste levereras på pall eller om den omfattar flera kollin.

Beställning

Genom att genomföra ett köp hos Office Management accepterar kunden dessa köpvillkor. Genom att acceptera villkoren förbinder sig kunden att följa villkoren i sin helhet. Beställningar hanteras av Köparen enligt uppsatta rutiner via Office Managements webbshop, via kundens eget inköpssystem eller via e-post/telefon till Office Managements kundtjänst. Vid orderläggning via webbshop skickas en mottagningsbekräftelse rubricerad "Tack för din beställning" via e-post. Denna mottagningsbekräftelse utgör information om innehållet i beställningen.

Leverans

Leverans sker inom Sverige och av Office Management eller av Office Management utpekad underleverantörs anlitade transportör med leveransvillkor: Fritt Office Managements lager. Risken för leveransen går över på kunden när produkten lämnats av Office Management eller av Office Management utpekad underleverantör till transportör. Office Management bär inte något ansvar för leveransförsening, oavsett om förseningen beror på försening hos transportör, försening eller restnotering hos produkttillverkaren eller annat förhållande.

Betalning

Betalning ska erläggas genom betalning av utställd faktura. Faktura ska betalas så att fakturabeloppet finns tillgängligt på Office Managements bankkonto senast trettio (30) dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning har Office Management rätt att ta ut dröjsmålsränta samt påminnelseavgift.

Felaktigheter i en faktura från Office Management måste reklameras senast på förfallodagen. Om reklamation inte gjorts i tid kan felaktigheten inte göras gällande mot Office Management.

Produkterna förblir Office Managements egendom till dess full betalning erlagts. Om det finns skäligt tvivel avseende kundens betalningsförmåga, har Office Management rätt att förkorta kredittiden, kräva förskottsbetalning eller annan säkerhet för framtida leveranser. Office Management är berättigad att när som helst överlåta samtliga sina rättigheter till betalning enligt detta avtal på annan part.

Betalning via Svea

Betalning sker efter kreditprövning. Klicka här för att läsa mer om betalningsvillkoren från Svea.

Transportskador

Kunden ska vid mottagandet kontrollera de levererade produkterna. Transportskada ska på ankomstdagen av leveransen anmälas till transportör samt till Office Managements kundtjänst. Dolda transportskador som inte upptäckts eller borde ha upptäckts vid leveransen, ska reklameras så snart det kan ske och under alla förhållanden inom en vecka från mottagandet av leveransen. Om kund inte reklamerar transportskador inom angivna tidsfrister förlorar kunden rätten att göra gällande anspråk mot transportören och Office Management.

Garanti

Garantier på varor kan lämnas av produkternas respektive tillverkare. Office Management lämnar inga ytterligare garantier utöver respektive tillverkares specificerade garantivillkor.

Återköp

Office Management accepterar under förutsättningarna nedan återköp av en produkt ur ordinarie sortiment under tio (10) dagar från fakturadatum. Produkten ska vid återköpsretur vara oanvänd och returneras i obruten originalförpackning, fri från smuts, märkning och skador. Kunden ska betala frakt för återköpsreturen och eventuell återköpsavgift.

Fraktkostnad och eventuell återköpsavgift belastar kundens eventuella tillgodohavande hos Office Management eller faktureras separat. Vid önskemål om återköp ska kund kontakta Office Managements kundtjänst. Kunden ska returnera produkten till Office Management eller annan anvisad part tillsammans med begärda underlag.

Returen ska vara Office Management eller annan anvisad part tillhanda senast 14 dagar efter det att kunden erhållit godkännande om återköp. Frakten ska vara betald och produkten ska vara väl förpackad i ett godkänt ytteremballage. Returer som inte godkänns för återköp återsänds till kunden på kundens bekostnad. Godkända returer krediteras kunden efter avdrag för eventuell returkostnad.

Produkter utanför standardsortiment kan i de flesta fall ej returneras eller återköpas. Beställningsvaror i webshopen innefattas i detta. Kontakta oss gärna för oss se hur det fungerar med just den varan ni beställt.

Reklamation

Kunden ska vid mottagandet kontrollera produkten/leveransen. För att få åberopa att en leverans är felaktig ska kund omedelbart efter det att denne upptäckt felet reklamera felet till Office Management, dock senast 10 dagar från fakturadatum. Vid reklamation ska kund kontakta Office Managements kundtjänst. Observera att erhållandet av instruktioner för reklamation inte är att likställa med godkänd reklamation.

Returen ska vara Office Management eller annan anvisad part tillhanda senast 14 dagar efter det att kunden erhållit instruktioner om reklamation. Vid retur av produkten ska returfrakten till Office Management eller annan anvisad part vara betald.

Vidare ska en detaljerad redogörelse av felet medfölja produkten jämte efterfrågade reklamationshandlingar. Är frakten inte betald eller saknas någon handling återsänds produkten till kunden. Returer ska återsändas väl förpackade i godkänt emballage. Eventuella transportskador till följd av bristfällig emballering debiteras kund. Office Management förbehåller sig rätt till produktkontroll av produkten samt debitering av testavgift om produkten inte skulle vara felaktig och reklamationen därmed inte accepteras.

Ansvar för fel

Föreligger fel som Office Management ansvarar för åtar sig Office Management att, efter eget val, avhjälpa felet genom reparation, leverans av ny produkt eller återbetalning av köpeskillingen. Office Management har rätt att hänvisa kund direkt till respektive tillverkare eller till av tillverkaren anvisad serviceverkstad för felets åtgärdande. Ytterligare rättigheter för kund kan följa av respektive tillverkares egna till slutkund riktade garantier. Office Managements ansvar vid fel i produkt är begränsat till vad som anges ovan och kunden kan inte rikta andra anspråk mot Office Management med anledning av fel. Office Management ansvarar under inga omständigheter för indirekta skador eller följdskador, såsom produktionsbortfall eller utebliven vinst, eller andra skador till följd av omöjlighet eller svårighet att använda datorer eller information, eller för förlust av data.

Användarstöd

För teknisk support och användarstöd, har Office Management rätt att hänvisa kunden till respektive produkttillverkare samt, i förekommande fall, till tredjepartföretags betalsupport. Observera att supporten kan vara på engelska för vissa tillverkare och att i vissa fall ges support endast via e-post och hemsidor.

Tillämplig lag och tvist

Svensk rätt ska tillämpas på dessa köpvillkor. Tvist med anledning av dessa köpvillkor ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC). Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. För att erhålla betalning för ostridig och förfallen fordran äger dock part rätt att vända sig till allmän domstol.

Force Majeure

Office Management är inte ansvarigt för olägenheter som uppstår på grund av omständigheter utanför Office Managements kontroll, såsom krigsliknande händelser, uppror och oroligheter, avbrott i allmänna förbindelser, export- och importrestriktioner, laglig reglering eller annat påbud av myndighet i Sverige eller utlandet, strejk, lockout, blockad eller annat arbetshinder, eldsvåda, explosion eller annan olyckshändelse, eller för fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av ovan nämnda omständigheter.

Kundkonton

Inloggningsuppgifter (användarnamn och lösenord) till kundkonton på Office Managements webbsida ska hanteras så att de inte kommer till obehöriga personers kännedom. Genom att ge sina inloggningsuppgifter till någon annan bekräftar kunden därmed att den personen äger rätt att lägga beställningar i kundens namn och att kunden är betalningsskyldig för sådana beställningar i förhållande till Office Management. För kundkonton som tillhör juridiska personer anses samtliga personer som har tillgång till inloggningsuppgifterna till kundkontot vara behöriga att lägga beställningar för kundens räkning. Om kund misstänker att någon obehörig person har tillgång till dennes inloggningsuppgifter, åligger det kunden att omedelbart meddela Office Management detta samt byta sitt lösenord.

Övrigt

Office Management förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, innefattande men inte begränsat till, priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering. Information och priser lämnas med reservation för tryck- och skrivfel, felaktigheter i angivna tekniska specifikationer, leverantörers prishöjningar samt för slutförsäljning. De uppgifter som lämnas på Office Managements webbsida utgör inte någon utfästelse om användbarhet, lämplighet eller garanti annat än där så är direkt angivet. Aktuella erbjudanden gäller så länge lagret räcker, om inte annat anges. Kunden har inte rätt att överlåta avtalet eller rättigheter och skyldigheter hänförliga till avtalet utan Office Managements skriftliga samtycke. Office Management förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Allmänna bestämmelser.

Chatta med oss
Chatten är stängd