O.M Green – vår satsning på miljö och klimat

Klimatförändringarna utgör ett hot mot vår ekonomi, miljö och samhället i stort. Vi på Office Management har anslutit oss till SME Climate Commitment och vidtar omedelbara åtgärder för att:

  1. Halvera våra utsläpp till 2030
  2. Nå netto-noll utsläpp senast 2050
  3. Årligen rapportera vår progress

Därmed är vi stolta över att bli erkända av FN:s kampanj Race To Zero tillsammans med regeringar, företag, städer, regioner och universitet runt om i världen med samma uppdrag. Att bli klimatpositiva från och med 2021 är vårt mål. Det innebär att vi mäter, minskar och kommer binda koldioxid som omfattar hela vår värdekedja (scope 1, 2 och 3).

Halverade utsläpp till 2030

SME Climate Commitment

ISO14001 certifierad

Mot en cirkulär affär

Vi arbetar kontinuerligt med att effektivisera och tänka nytt kring våra tjänster, där vi kan göra störst skillnad med vår miljöstrategi. Det omfattar bland annat cirkulär hantering av hårdvara (hyra, service, uppgradering, återbruk och återvinning), digitisering och digitalisering av våra tjänster samt öka andelen miljömärkta produkter och tjänster.

Office Managements tjänster omfattar:

  • Produktutbud av högsta kvalitet för att möta kundernas behov, genom restaurerade eller nya produkter.
  • Utbud av miljömärkta produkter.
  • Serviceavtal, där utrustning servas och uppgraderas för att nyttja produkternas fulla potential och förlänga dess livslängd.
  • Återtag och hantering av utrustning enligt serviceavtal.

Halvera till 2030

Halvera i hela värdekedjan

Förutom att kontinuerligt effektivisera och tänka nytt kring våra tjänster för att minska miljö- och klimatavtrycket arbetare vi på flera fronter för att minska vår påverkan, både i värdekedjan och vår egen verksamhet. Detta stöttas av vårt certifierade miljöledningssystem enligt ISO14001.

 

Leverantörskrav

Störst hävstång i leverantörskedjan

Över 90 % av vår klimatpåverkan kommer från våra inköp av produkter och tjänster. För att halvera klimatavtrycket till 2030 är det avgörande att våra leverantörer har samma ambition och ställer om i samma takt. Under 2021 uppdaterar vi Leverantörskoden med förväntan på denna målsättning och processer för uppföljning.

 

Fossilfria vägtransporter

Både egna och leverantörers transporter

All utrustning transporteras till våra kunder antingen genom transporter vi själva kontrollerar eller genom transporter som hanteras av våra leverantörer. Oavsett har vi som målsättning att alla vägtransporter, egna som leverantörers, ska vara fossilfria senast 2030. Detta kräver samsyn och samarbete med samtliga berörda leverantörer.

 

Fossilfri bilflotta

Elektrifiering och fossilfria drivmedel

Med en stor sälj- och serviceorganisation på frekventa kundbesök, har vi en stabil bilpark. 2021 tog vi fram en ny bilpolicy där vi går över till elbilar och hybrider när det är möjligt. Bränslebilar ska köras på förnybara drivmedel, som HVO. Målsättningen är 100 % fossilfri bilflotta till 2028.

 

Tjänsteresor

Prioriterade tjänsteresor och digitala möten

Vi har kunder och kontor med stor geografisk spridning. Under pandemin lärde vi oss vilka möjligheter digitala möten innebär samt att prioritera när resor är nödvändiga. Målet är att begränsa vårt flygresande till pandemins låga nivåer, och att alltid välja tågresor och digitala möten där det är möjligt.

 

Förnybar energi

Alla kontor bidrar

Vi har kontor i Sverige, Norge och Finland. På de flesta orter hyr vi lokaler och i ett fåtal fall hyr vi kontorshotell. De flesta drivs med 100 % förnybar energi, med undantag av ett litet kontorshotell i vår finska verksamhet. Där fortgår dialog. Målet är 100 % förnybar energi på samtliga kontor till 2022.

 

Vill du veta mer om vår satsning kring hållbarhet?

Vår hållbarhetsansvariga Klara Tengstrand brinner för frågor som sätter miljö och sociala förhållanden högt på agendan. Kontakta Klara, så berättar hon hur Office Management fått ett mer cirkulärt miljötänk.

Chatta med oss
Chatten är stängd