Ansvarsfulla affärer

Vi vill vara en trovärdig affärspartner med långsiktiga affärsrelationer. Ärlighet och öppenhet ska genomsyra samspelet och relationerna med Office Managements kunder, partners och leverantörer. Om vi inte kan leva upp till det riskerar vi bolagets långsiktiga affärsrelationer.

 

 

 

Affärsetik

Att följa lagar och regler är en självklarhet om man vill vara en seriös aktör på marknaden. Office Management tar avstånd från all form av oetiska affärsmetoder och korruption. Ingen chef eller anställd får acceptera ersättning som kan uppfattas som korruption, muta eller bestickning.

Office Managements värderingar tillsammans med bolagets Code of Conduct stöttar de anställda att agera professionellt, med sunda etiska principer och hög integritet. Saker som inte är förbjudna kan ändå vara olämpliga, och vid tveksamheter är regeln att man alltid ska rådfråga sin närmaste chef.

Under verksamhetsåret 2020 implementerade vi en oberoende visselblåsarfunktion genom den externa partnern WhistleB. Denna funktion möjliggör för anonym rapportering av eventuella oegentligheter och värnar företagets transparens. Hantering av ärenden följer bolagets befintliga Visselblåsarprocess.

 

 

Ansvarsfulla inköp

Över 90 % av vår klimatpåverkan kommer från våra inköp av produkter och tjänster, som hårdvara, drift, kontorsutrustning och förbrukningsvaror. För att kunna halvera vårt klimatavtryck till 2030 är det avgörande att våra leverantörer har samma ambition och ställer om i samma takt. Under 2021 och 2022 uppdaterar vi våra förväntningar genom Leverantörskoden och processer för uppföljning.

Vår målsättning är att alla strategiska leverantörer har vetenskapligt förankrade mål till 2025 för att halvera sina utsläpp till 2030. Detta är ett ambitiöst mål som vi enbart kan nå genom samarbete.

 

 

Säkerhet och integritet

Säkerhet och integritet är kritiskt för att bevara våra kunders förtroende. Även för att tillgodose affärsnyttan för kunden i våra tjänsteerbjudanden. Office Management ska bedriva ett systematiskt informationssäkerhetsarbete som utgår ifrån standarden ISO 27001.

  • Kundlösningar för kunders säkerhet och integritet genom fullständig systemdokumentation och genomgång av befintliga policys och riktlinjer.
  • O.M:s processer och rutiner för kunders säkerhet och integritet.
  • O.M:s processer och rutiner för intern säkerhet och integritet. Systematiskt arbete enligt standard ISO27001.

 

Vill du veta mer?

Ta kontakt med vår CFO Per så kan han svara på dina frågor. 

Chatta med oss
Chatten är stängd